Yahoo! Blog

From Archiveteam
Revision as of 18:49, 31 October 2021 by JustAnotherArchivist (talk | contribs) (Mass-edit to update uses of Template:IRC)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Yahoo blog 404 new.png

Yahoo! Blog, formerly known as Yahoo! 360° Plus, is a blog hosting service. Users of this platform may post articles or photos that will be eventually deleted by Yahoo! a few years later.

Vietnam

Yahoo! Blog Vietnam
Yahoo! Blog logo
Yahoo vietnam vnteam banner.jpg
URL http://blog.yahoo.com/explorer/vn
Status Offline 2013-01-16
Archiving status Partially saved
Archiving type Unknown
Project source https://github.com/ArchiveTeam/yahooblog-grab
Project tracker http://tracker.archiveteam.org/yahooblog
IRC channel #archiveteam-bs (on hackint)
(formerly #yahooblah (on EFnet))
Yahoo vnteam blog announcement screenshot.png

Yahoo! Blog Vietnam sẽ ngưng hoạt động từ ngày 17 tháng 1 năm 2013

Dec 6, 2012 4:00 PM

Thân gửi các Blogger của Yahoo!

Ở Yahoo!, chúng tôi luôn mộng muốn mang đến cho người dùng trên toàn thể giới những thói quen trãi nghiệm giãi trí đây căm hững. Từ điêu này, thỉnh thoảng, chúng tội phải đưa ra những quyết định khó khăn như gỡ hộ, đóng bớt một Sô tính hàng, sản phẩm không mang lại nhiều giá trị cho người dùng. Những quyết định này sẽ giúp Yahoo tập trung được tát cả sức lực của mình đẽ tạo ra những sản phẩm mới mang đên cho người dùng nhiều trãi nghiệm thú vị hơn.

với định hướng này này, Chúng tôi quyết định sẽ kết thúc hoạt động của Yahoo! Blog tại Việt Nam kể từ ngày 17/01/2013. Điêu này sẽ giúp Yahoo! tập trung vào việc Cãi tiên những sản phẩm cốt lõi và Sáng tạo ra những sản phẩm mới tốt hơn. Yahoo xin cãm ơn tát cả những người bạn đã úng hộ và Sát cánh cũng Yahoo! Blog trong thời gian qua.

Korea

Yahoo! Blog Korea
Yahoo! Blog logo
Yahoo blog korea wayback screenshot.png
URL http://blog.yahoo.com/explorer/kr
Status Offline
Archiving status Saved! - archives
Archiving type Unknown
IRC channel #archiveteam-bs (on hackint)

Staff blog: http://blog.yahoo.com/krblog/ (gone!)\

Taiwan & Hong Kong

Yahoo! Blog Taiwan & Hong Kong
Yahoo! Blog logo
Yahoo blog hong kong screenshot.png
URL http://blog.yahoo.com
Status Offline 2013-12-26
Archiving status Phase 1 Discovery: incomplete

Phase 2 Content: Partially saved (only a small portion)

Archiving type Unknown
Project source yahooblog2-grab
Project tracker http://tracker.archiveteam.org/yahooblog/
IRC channel #archiveteam-bs (on hackint)
(formerly #shipwretched (on EFnet))

重要公告:Yahoo! Blog將於2013年10月30日進入唯讀模式,2013年12月26日關閉服務

經過評估全球資源及整體發展方向後,我們決定在2013年12月26日正式終止 Yahoo! Blog。為保障 用戶權益,自2013年9月2日起,Yahoo! Blog將開放用戶的資料備份申請、下載、「輕鬆搬家」、通知我們新網址服務。

重要公告:Yahoo! Blog將於2013年12月26日起關閉服務

Aug 30, 2013 12:00 PM

親愛的Yahoo! Bloggers:

我們衷心感謝大家多年來、不分晝夜、不論心情好壞,都把生活點滴一一以文字、圖片匯聚成今日大家珍存的Yahoo! Blog。Yahoo! Blog 毋用置疑是港人免費Blog的集體回憶,大家在網絡上的成長印記。

隨著互聯網一日千里的改變,我們要為Yahoo! Blog的歷史性任務不捨的劃上句號。

經過評估全球資源及整體發展方向後, 我們決定停止部分無法有效整合全球資源以提升用戶經驗的服務,Yahoo! Blog 正是其中一項。

Yahoo! Blog 將在2013年12月26日正式與我們道別。

This shutdown coincides with Wretch.

Site Structure

How to Help / Archiving Status

You can help us save some history. Fire up your warrior and select ArchiveTeam's choice.

The following links describe technical information about manually running the scripts if you do not use the warrior.

Phase 1

This phase is username discovery. We need to find as much users as possible.

Phase 2

This phase is grabbing the actual content.

We need as much help here as we can. Spare IP addresses welcomed!

Need help? Contact us on IRC channel #shipwretched.

Archives

The WARC files are uploaded to the archiveteam_yahooblogs collection.